Ny teknologi åpner opp for nye distribusjonskanaler, markeder og kommunikasjonsformer. For å sikre videre vekst for norske merkevarer er det avgjørende at ledere forstår de endringer som skjer, mekanismene som virker inn og mulighetene som åpner seg. Økt eksport krever i dag mer enn å være tilstede i flere markeder, det krever at man utvikler nye, kundebehovsbaserte produkter og tjenester som sammen med nye betalingsformer skaper forretningsmodeller som er attraktive og lønnsomme.

Dette studiet gir deg kunnskap om innovasjon og nye forretningsmodeller og gjør deg i stand til å utvikle, markedsføre og selge produktene og tjenestene dine på nye måter – i nye markeder/markedssegmenter. Studiet baseres på etablerte og nyere, forskningsbaserte teorier og modeller, kombinert med praktiske case for å forstå de utfordringer norske produkt- og tjenesteleverandører står ovenfor i et globalt og digitalt marked.

Programmet er rettet mot nåværende og fremtidige ledere, markedsdirektører, markedssjefer og forretningsutviklere innen norsk varehandel, tjenesteproduksjon og ferdigvareindustri.

Studiet er utviklet i samarbeid med næringsklyngen Norwegian Rooms® og er støttet av Innovasjon Norge.

Mål for studiet

Dette studiet gir deg kunnskap om innovasjon og nye forretningsmodeller og gjør deg i stand til å utvikle, markedsføre og selge produktene og tjenestene dine på nye måter – i nye markeder/markedssegmenter. Studiet baseres på etablerte og nyere, forskningsbaserte teorier og modeller, kombinert med praktiske case for å forstå de utfordringer norske produkt- og tjenesteleverandører står ovenfor i et globalt og digitalt marked.

Læringsutbytte

Studiet skal gi deltakerne en bred kompetansebakgrunn for å kunne arbeide med innovasjon og nye forretningsmodeller. Kandidatene skal etter fullført studium sitte igjen med følgende læringsutbytte:

Kunnskap
 • Deltakerne har innsikt i hva innovasjon og nye forretningsmodeller er og hvilke muligheter dette gir for egen bedrift.
 • Deltakerne har kunnskaper om hvordan de kan utvikle og bruke nye prosesser og teknikker for å utvikle innovative løsninger i egen virksomhet.
 • Deltakerne har kunnskaper om hvordan de kan utvikle, distribuere og markedsføre nye produkter og merker i digitale og globale markeder.
Ferdigheter
 • Deltakerne er i stand til å analysere kundebehov, markeder og trender som grunnlag for innovasjon og produktutvikling. 
 • Deltakerne er i stand til å ta i bruk metoder og verktøy for å gjennomføre nye og effektive prosesser for å utvikle innovative varer og tjenester. 
 • Deltakerne kan kartlegge og håndtere ulike strategiske utfordringer knyttet til forretningsmodellinnovasjon og distribusjon og markedsføring av produkter i digitale og globale markeder.
Generell kompetanse
 • Deltakerne forstår hvordan man kan utvikle nye produkter og sterke merker i digitale og globale markeder.
 • Deltakerne kan formidle et skriftlig arbeid innen studiets tema med et språk som er naturlig innenfor fagområdet.
 • Deltakerne kan bidra til nytenking og innovasjonsprosesser i egen bedrift.

Oppbygning

Studiet består av fire moduler, med hver sin faglige vinkling:

 • Modul 1 – Innovasjon og nye forretningsmodeller (to samlinger over to+tre dager) 
 • Modul 2 – Hvordan vokse? Forstå kunden, markedet og verden (en samling over fire dager) 
 • Modul 3 – Problemløsning og løsningsdesign: Design thinking (en samling over fire dager) 
 • Modul 4 – Digital distribusjon og digital kommunikasjon (en samling over fire dager

Obligatorisk fremmøte

Det stilles krav til deltakelse. Fravær på mer enn en dag pr. samling eller 20 % av programmet, vil medføre krav om en ekstra innleveringsoppgave.

Vurderingsform

Det avholdes to eksamener. Vurderingsform kan variere og kunngjøres i forkant av hvert kull. I tillegg må en omfattende oppgave leveres inn og forsvares der vurderingen er bestått/ikke bestått.

Søknadsfrist 15. september

Opptakskrav og andre praktiske detaljer finner du på NHHs hjemmeside.