Sirkulærøkonomi er et viktig stikkord for å lykkes med det grønne skiftet. Sirkulærøkonomi handler om å beholde ressursene i et sirkulært kretsløp slik at de ikke går til spille, men gjenbrukes i nye produkter og tjenester. Her finnes et stort rom for innovasjon og nye forretningsmuligheter.

Vi tror det finnes gode prosjektideer i næringslivet for nye løsninger knyttet til sirkulærøkonomi. Derfor lyser vi ut midler til etablerte bedrifter som har prosjektidéer på dette området som de ønsker å arbeide videre med.

                                                                                      Innovasjon Norge

Hva slags prosjekter ser vi etter?

Lineært forbruk av ressurser skaper store utfordringer både i form av ressursmangel og avfall. Løsninger for disse utfordringene skaper forretningsmuligheter for næringslivet. Ved å ta i bruk sirkulære prinsipper i sin forretningsvirksomhet kan næringslivet skape ny konkurransekraft. Nye løsninger kan inkludere:

  • Nye forretningsmodeller som sikrer sirkulasjon av produkter, komponenter og materialer lengst mulig
  • Bruk av nye prinsipper for design og utvikling som generer mindre avfall og sikrer livssyklus for råstoffene
  • Løsninger for å redusere, fjerne og gjenbruke plast
  • Løsning for «industriell symbiose» mellom bedrifter i et klyngeprosjekt – dvs at avfall hos en produsent blir innsatsfaktor hos en annen.
  • Løsninger for materialgjenvinning til nytt råstoff/ nye produkter
  • Løsninger som sikrer at utrangerte produkter kommer tilbake i produksjonen heller enn å bli kastet
  • Andre løsninger som bidrar til økt ressursutnyttelse og mindre avfall

 

Hvor mye kan det søkes om?

I denne fasen er det snakk om forprosjekt forut for et mulig FoU-prosjekt. Hvert prosjekt kan oppnå maksimalt 500 000 kroner. Innovasjon Norges finansieringsandel er inntil 50%.  Egeninnsats fra bedriften kan tas inn i kostnadsgrunnlaget.

 

Vi oppfordrer til samarbeid, men dersom flere bedrifter samarbeider i prosjektet, må partene i forkant bli enig om fordeling av kostnader i prosjektet.

 

Merk at det kun er søkers egne, betalte kostnader som er tilskuddsberettiget. Dersom deler av kostnader påløpt hos samarbeidspartnere skal inn i støttegrunnlaget, må samarbeidspartner sende faktura til søkerbedriften.

 

De prosjektene som ikke når opp i konkurransen, vil få beskjed om dette, men de vil ikke motta en utdypende begrunnelse.Les mer om utlysningen her.