Innovasjon Norge utlyste 10 millioner kroner gjennom Innovasjonsrammen i 2017. Finansieringen skal avlaste risiko og legge til rette for samarbeidsbaserte innovasjonsprosjekter i klyngene. Klynger som er med i Norwegian Innovation Clusters-programmet per 1. januar 2017, samt tidligere klyngeprosjekter med status som NCE eller Arena-forlengelse er invitert til å søke.

Målet med Innovasjonsrammen er å stimulere bedrifter i klyngen til å samarbeide om å utvikle ideer om nye innovasjonsprosjekter. Dette kan omfatte innovasjoner knyttet til produkter, tjenester, produksjonsprosesser, forretningsmodeller eller markeder. Støtten fra Innovasjonsrammen skal bidra til å utvikle en prosjektide fram til et prosjektforslag som er modent nok til å kunne bli finansiert fra bedriftene selv eller med risikofinansiering fra virkemiddelapparatet. Det utlyses 7-10 rammer.

Skarp konkurranse

Innovasjon Norge mottok totalt 25 søknader fra norske klynger, og Norwegian Rooms® Cluster var en av søknadene som kom gjennom denne gangen:

- Søknadene til Innovasjonsrammen 2017 har blitt vurdert av en bredt sammensatt gruppe i Innovasjon Norge på de tre kriteriene: Mobilisere og realisere innovasjonsprosjekter, utløsende effekt - prosjektportefølje og bærekraft, sier Hans Erik Melandsjø i Innovasjon Norge.

Klyngen står selv for prioriteringer av egne prosjekter innenfor tildelt ramme. Det stilles krav til at midlene kun benyttes til samarbeidsprosjekter der minimum to bedrifter inngår, hvorav minst en av bedriftene må være partner eller medlem i klyngen. Innovasjon Norge tilbyr maksimalt 50 prosent risikoavlastning til hvert enkelt prosjekt. Prosjektene må videre innfri kravene for støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter i EØS-regelverket for statsstøtte. Den offentlige delfinansiering skal være utløsende for prosjektet og prosjektene må tilfredsstille Innovasjon Norges krav for bærekraft.

Et viktig bidrag

- Å få gjennomslag for våre prosjekter gjennom Innovasjonsrammen i Innovasjon Norge, vil være et viktig bidrag i vårt arbeid med forskning- og innovasjonsarbeid på nye forretningsmodeller og bærekraft i bedriftene, sier klyngeleder Oddbjørn Hatløy i Norwegian Rooms® Cluster. 

Klyngen arrangerte tidlig i februar et eget prosjektverksted, der flere av FoU-idéene som var med i søknaden om Innovasjonsrammen kom på bordet. Prosessen etter dette har handlet om å spisse de prosjektene som ville kunne innfri kravene til tildeling gjennom Innovasjonsrammen. De syv prosjektene som konkurrerer om andelen av klyngens tildeling, vil bli kontaktet tidlig i august.

Husk Forskningsrådets skissefrist

Forskningsrådet lyser i år ut et rekordhøyt beløp til innovasjonsprosjekter i næringslivet på hele 1,12 milliarder kroner. Bedrifter innenfor de aller fleste bransjer og forskningsområder kan søke BIA - Brukerstyrt innovasjonsarena.  

  • Skisse: Innsendelsesfrist 30. august kl. 13.00
  • Søknad: Innsendelsesfrist 11. oktober kl. 13.00

Bedrifter har også mulighet for å søke støtte gjennom skatteinsentivordningen SkatteFUNN. Husk å søke innen 1. september for å være garantert behandling i 2017.