Til NTNU søknadsportal

Samspillet mellom teknologisk utvikling og fremvoksende trender krever endringer av de eksisterende forretningsmodellene. Overgang til digitale løsninger og tjenestelogikk står sentralt, i tillegg til bærekraftig utvikling og grønn vekst. Kurset passer for deg som har beslutningsansvar, er leder, styremedlem, mellomleder, konsulenter og andre i rådgivende stillinger.

Teknologi, forretningsutvikling og bærekraft

Vi lever i en tid med store og raske skifter. Ny teknologi endrer måten vi utfører vårt arbeid og driver forretning på. Endringer i teknologiske muligheter åpner for nye og radikale endringer i hvordan næringslivet  tilbyr, levere og skaper verdier for sine kunder.

Parallelt med den teknologiske utviklingen er det gjennom internasjonale  fora inngått forpliktende avtaler med ambisiøse mål for utslipp av klimagasser og bærekraftig industriproduksjon. Grønn vekst, digitalisering og nye forretningsmodeller gir store muligheter for eksisterende og ny norsk industri. I denne situasjonen vil det gi bedrifter et konkurransemessig fortrinn å kunne dokumentere bærekraftig produksjon og å kunne håndtere nye forretningsmodeller. Det å kunne styrke en kultur for innovasjon i hver enkelt bedrift vil være sentralt i denne overgangen. På samme måte vil kjennskap til drivere og hindringer for en slik utvikling være sentrale element i bedriftens arbeid med strategi for innovasjon.

Temaer:    

  • Megatrender og strategisk foresight
  • Digital transformasjon
  • Disruptive skifter og omstillingsevne
  • Innovasjonskultur
  • Tjenesteinnovasjon
  • Nye forretningsmodeller og grønn vekst
  • Drivere og hindringer for nye forretningsmodeller
  • Verktøy for arbeid med nye forretningsmodeller

Datoer:

  • Første samling torsdag 19. - fredag 20. oktober 2017
  • Andre samling torsdag 23. - fredag 24. november 2017

Kun 25 studieplasser

Søknadsfrist 17. september.


Til NTNU søknadsportal